Kolejny etap prac w Forcie „Borek”

Na terenie Fortu Nr 52 „Borek” Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie prowadzi inwestycje dotyczącą adaptacji budynku koszar fortu na potrzeby Klubu Kultury Kliny oraz Biblioteki Polskiej Piosenki. Ponadto znaczną część obiektu stanowić będzie trasa historyczno-dydaktyczna przeznaczona do zwiedzania oraz tereny zielone.

Natomiast po zewnętrznej stronie fosy, Zarząd Zieleni Miejskiej prowadzi prace w zakresie urządzenia parku. Obydwie inwestycje prowadzone są równolegle i mają na celu stworzenie miejsca o funkcji rekrecyjno-kulturalnej nie tylko dla mieszkańców okolicznych osiedli, lecz także dla turystów. Fort 52 „Borek” jest bowiem obiektem unikatowym, z fascynującą historią, niezwykłymi wnętrzami i przestrzeniami zielonymi.

W piątek, 15 maja przy udziale przedstawicieli Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Rady Dzielnicy X, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz SKOZK odbył się odbiór prac wykonanych w ramach III etapu inwestycji prowadzonej przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

Na tym etapie prac wykonano m.in.:

  • podbudowę drogi dojazdowej oraz placu broni wraz z instalacjami podziemnymi,
  • rekonstrukcję muru przeszkodowego na placu broni, który stanowi jednocześnie jedną ze ścian wybudowanej sali wielofunkcyjnej,
  • konstrukcję i dach sali wielofunkcyjnej dobudowanej za budynkiem koszar,
  • rozprowadzenie instalacji c.o. i wod. kan. w budynku koszar wraz z instalacjami pod posadzkowymi i wylewką cementową,
  • wstawiono okna w budynku koszar, w tym jedno oryginalne okno poddane konserwacji wykonane z zachowanych elementów pierwotnej stolarki,
  • wstawiono repliki okiennic pancernych oraz bram wejściowych i krat zabezpieczających wejścia do kaponier,
  • prace konserwatorskie w zakresie ścian i posadzek ceglanych wewnątrz koszar oraz w kaponierach i poternach,
  • naprawę elewacji części schronów pogotowia, poprzecznic oraz wejść do kaponier,
  • rekonstrukcję wału artylerii wraz z drogą wałową,
  • zasiew trawy na wale artylerii i prawej rampie.

Prace w ramach tego etapu robót finansowane były ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami, SKOZK oraz z budżetu Gminy Miejskiej Kraków. Łączna wartość prac wykonanych w III etapie inwestycji to ponad 9 mln zł, z czego ponad 1,4 mln zł zostało sfinansowane ze środków SKOZK oraz przeszło 3,2 mln zł ze środków UE.

Wykonane prace w ramach III etapu inwestycji stanowią milowy krok w kierunku przywrócenia fortu do użytkowania dla mieszkańców okolicznych osiedli, całego Krakowa oraz turystów. Szczególnie trudne, a zarazem interesujące były prace związane z odtworzeniem wału artylerii. Wykonano je z wykorzystaniem historycznej technologii formowania nasypów przy użyciu drewniano-glinowej konstrukcji stabilizującej, opracowanej i wdrożonej przy współpracy z Politechniką Krakowską. Wkrótce na stronie internetowej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie zostaną przedstawione szczegółowe informacje na temat technologii wykonania tych prac. Prezentując zdjęcia ze zrealizowanych robót prosimy pamiętać, że nie wszystkie widoczne na zdjęciach prace zostały zakończone. Część zakresu prac jest przewidziana do wykonania lub dokończenia w następnym etapie robót (np. wykonanie dojść do stanowisk obserwacyjnych, prace na wale piechoty, montaż parapetów przy oknach, wykończenia wokół okien od strony elewacji, itp.). Aktualny wygląd niektórych elementów nie jest więc docelowy i będzie ulegał dalszym zmianom.

Prace w forcie Nr 52 „Borek” będą nadal kontynuowane w ramach kolejnych etapów prac. Do końca sierpnia 2020 r. planowane jest wykonywanie prac w zakresie naprawy lewego muru szyjowego fosy, który jest w złym stanie technicznym i wymaga pilnej interwencji. Ponadto planowane jest rozpisanie przetargu na wybór wykonawcy ostatniego etapu inwestycji.

W przypadku rozstrzygnięcia przetargu za pierwszym razem, można się spodziewać rozpoczęcia w III kwartale tego roku prac przez Wykonawcę. W ramach ostatniego etapu prac zostaną wykonane wszystkie te roboty, które są potrzebne w celu rozpoczęcia użytkowania Fortu zgodnie z planowanym przeznaczeniem.


Fot. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Podziel się tą informacją: