Międzynarodowa konferencja naukowa „Pamięć, mity, rzeczywistość. Druga wojna światowa i niemiecka okupacja ziem polskich” – Kraków, 17-18 maja 2024

International conference „Memory, myth, and reality. The Second World War and the German occupation of Polish lands”, Krakow, May 17-18, 2024

Konferencja odbędzie się w Collegium Sanockim przy ul. Batorego 12. Językami konferencji są polski i angielski. Zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.

The languages of the conference are Polish and English. Simultaneous interpretation will be
provided

Program konferencji
17 maja 2024
8.30-9.00 rejestracja / registration
9.00-9.15 powitanie / welcome
9.15-9.45 wykład inauguracyjny / opening lecture: Eugeniusz Cezary Król, Semantyka narodowego socjalizmu (The Semantics of National Socialism)
9.50-10.30 SESJA I

Maria M. Boużyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Mit – mowa wzniosła czy szlachetne domniemanie? Konteksty współczesne platońskiej teorii mitu (Myth – sublime speech or noble presumption? Contemporary contexts of Plato’s theory of myth)
Kaja Kaźmierska (Uniwersytet Łódzki), Doświadczenie biograficzne a mitotwórcza rola pamięci – symetrie i asymetrie (Biographical experience versus the myth-making role of memory – symmetries and asymmetries)
10.30-11.00 dyskusja / discussion
11.00-11.30 przerwa kawowa / coffee break
11.30-12.50 SESJA II

Tatjana Tönsmeyer (Bergische Universität Wuppertal), German memory politics and its focus on War: Why lessons about the impact of occupation still have to be learned (Niemiecka polityka pamięci i jej skupienie na wojnie: dlaczego wciąż trzeba wyciągać wnioski na temat wpływu okupacji?)
Paulina Gulińska-Jurgiel (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Semantyka, emocje, milczenie: narracja wokół polsko-zachodnioniemieckich praktyk rozliczeniowych w latach 60-tych XX w. (Semantics, emotion, silence: The narrative around Polish-West German settlement practices in the 1960s.)
Jakub Gałęziowski (Uniwersytet Warszawski), Między propagandą i martyrologią, a o czym lepiej nie mówić. Przypadek „Zrabowanych dzieci” (Between propaganda and martyrdom, and what is better not to talk about. The case of the „Stolen Children”)
Olivier Luminet (University of Louvain), Myths around collaboration and resistance during WWI and WWII in Belgium. (Mity na temat kolaboracji i ruchu oporu podczas I i II wojny światowej w Belgii.)
12.50-13.30 dyskusja / discussion
13.30-15.00 przerwa / break
15.00-16.00 SESJA III

Joanna Wawrzyniak (Uniwersytet Warszawski), Instytucjonalizacja mitów o II wojnie światowej w komunistycznej Polsce: Aktorzy, struktury i długoterminowe konsekwencje (Institutionalizing the Myth(s) of World War II in Communist Poland: Actors, Structures, and Long-term Consequences)
Jan Gryta (University of Southampton), Postronni Zagłady? Harcerski Alert Zwycięstwa ’65 i przekazywanie wiedzy o Holokauście na poziomie lokalnym (Holocaust bystanders? Scouting Victory Alert‚ 65 and communicating Holocaust knowledge at the local level)
Tomasz Ceran (Instytut Pamięci Narodowej, Bydgoszcz), Nieobecna i niedoceniana? Okupacja niemiecka w Polsce w ogólnej narracji na temat II wojny światowej (Absent and underestimated? The German occupation of Poland in the overall narrative of World War II)
16.00-16.30 dyskusja / discussion
16.30-17.00 przerwa / break
17.00-17.45 PANEL DYSKUSYJNY / PANEL DISCUSSION

Ich verstehe zupełnie nic. Pamięć, mity, rzeczywistość w subiektywnym dwugłosie polsko-niemieckim – z udziałem Leo Mausbacha i Arkadiusza Stempina, moderator: Joanna Lubecka (panel discussion Memory, myths and reality in a subjective Polish-German bicultural dialogue)
17.45-18.30 dyskusja / discussion
18 maja 2024
9.00-10.00 SESJA IV

Grzegorz Bębnik (Instytut Pamięci Narodowej, Katowice), Od narodzin do (de)konstrukcji. Istnienie mitu w wybranych epizodach Września 1939 (From birth to (de)construction. The existence of myth in selected episodes of September 1939)
Arkadiusz Stempin (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Mit niewinnego Wehrmachtu (The myth of the innocent Wehrmacht)
Lucas Mazur (Uniwersytet Jagielloński), The psycho-social emergence of myths related to WWII. The example of geopolitical framing (Psychospołeczne powstawanie mitów związanych z II wojną światową. Przykład ram geopolitycznych)
10.00-10.30 dyskusja / discussion
10.30-11.00 przerwa kawowa / coffee break
11.00-13.00 DYSKUSJA PODSUMOWUJĄCA KONFERENCJĘ / DISCUSSION AND CONCLUSION OF THE CONFERENCE

Podziel się tą informacją: