Co dalej z dworem w Wadowie

Adaptacja i modernizacja zabytkowego dworu w Wadowie to zadanie, które Zarząd Zieleni Miejskiej planuje w tym roku zgłosić do wprowadzenia na listę rankingową inwestycji. Budowa byłaby wówczas realizowana w latach 2024–2026.

W poprzednich latach ZZM był organizatorem dialogów technicznych, które miały doprowadzić do zawarcia umowy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego na adaptację tego miejsca. Wysokie koszty przedsięwzięcia oraz fakt, że miasto chce zapewnić mieszkańcom funkcje kulturalne lub społeczne, a nie przeznaczać dwór jedynie na użytek komercyjny, były powodem braku zgłoszeń. ZZM wnioskował również o pozyskanie środków zewnętrznych, m.in. ze SKOZK.

Dotychczas w budynku dworu został wykonany szereg prac interwencyjnych i zabezpieczających, takich jak:

  • wykonanie nowego systemu odprowadzania wody opadowej z połaci dachowej
  • rozbiórka schodów wejściowych od strony południowej i wykonanie nowej konstrukcji żelbetowej jako podstawę do ich rekonstrukcji
  • oczyszczenie powierzchni ścian zewnętrznych budynku z graffiti
  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian murowanych w piwnicy dworu
  • wykonanie drewnianego ogrodzenia budynku.

Po przeprowadzonych w 2021 r. konsultacjach społecznych, ZZM niezwłocznie ogłosił postępowanie na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla adaptacji i modernizacji zabytkowego dworu Badenich oraz dworskiego parku Wadów. Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na etapy.

Pod koniec 2021 r. wykonane zostały prace projektowe I etapu, dotyczące m.in. wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej metodą skanowania laserowego budynku, ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej w zakresie stanu technicznego budynku oraz ekspertyzy przyrodniczej opracowanej przez specjalistę z zakresu ornitologii i/lub chiropterologii.

W 2022 r. wykonane zostały prace projektowe II etapu, w tym m.in.: analizy historyczne, wykonanie programu prac konserwatorskich poprzedzonych badaniami konserwatorskimi, wykonanie kompleksowej koncepcji dla budynku dworu oraz parku, określenie szczegółowej funkcji dla budynku, ujęcie sposobu zagospodarowania parku uwzględniające wykonanie obiektów malej architektury, oświetlenia, układu komunikacji pieszej i rowerowej, parkingów, koryt odwodniających, opracowanie dokumentacji fotograficznej, opracowanie koncepcji remontu istniejącego ogrodzenia wraz z uzyskaniem opinii właściwego organu (m.in. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie), opracowanie projektu monitoringu wizyjnego, uzyskanie stanowiska Rady Dzielnicy XVII – Wzgórza Krzesławickie w odniesieniu do przedmiotowego projektu, a także wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej.

W listopadzie 2022 r. wydana została decyzja pozwolenia na budowę dla inwestycji „Adaptacja na cele użyteczności publicznej, przebudowa, remont wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (elektroenergetycznej, niskoprądowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, c.o., deszczowej, odgromowej) dworu Badenich w Wadowie przy ul. Glinik 63 w Krakowie, wraz z zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową infrastruktury technicznej (instalacji na zewnątrz budynku: elektrycznej i oświetlenia, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej i opadowej, monitoringu: przebudowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazowego) na dz. nr ewid. 118/1, 118/2, 118/3, obr NH-16. j.ewid. Nowa Huta”.

Budynek będzie pełnił funkcję domu kultury, którego zarządcą będzie Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta. Będzie także się w nim mieścić filia Biblioteki Kraków oraz pomieszczenia przeznaczone dla Stowarzyszenia Przyjaciół Wadowa. Stanie się to zatem miejsce ogólnodostępne, z którego w sposób aktywny będą mogli korzystać mieszkańcy Krakowa, w szczególności najbliższej okolicy.

Nadanie budynkowi wspomnianych funkcji publicznych zapewni szeroki dostęp do niego oraz praktyczne wykorzystanie obiektu. Przy okazji korzystania z oferty domu kultury oraz biblioteki możliwe będzie poznanie historii miejsca. Funkcjonowanie domu kultury w budynku umożliwi realizację programów i wydarzeń upamiętniających historię obiektu.

Fot. Bogusław Świerzowski

Podziel się tą informacją: