ODKRYWANIE WOLNOŚCI – DOŚWIADCZANIE NIEPODLEGŁOŚCI. Teoretyczne i praktyczne inspiracje do kreowania odpowiedzialnych postaw oraz twórczych działań

11 listopada 2018 r. w całym kraju obchodzić będziemy uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Z pewnością szczególną rolę w przygotowaniu związanych z tym świętem wydarzeń odgrywać będą szkoły, dlatego istnieje potrzeba zainspirowania dyrektorów i nauczycieli do zorganizowania mądrych, ciekawych i atrakcyjnych dla uczniów form uczczenia tak ważnej rocznicy, a przy tej okazji odniesienia się (zgodnie z programem nauczania) do wartości jakie w życie społeczne i osobiste obywateli wnoszą wolność i niepodległość oraz wdrażania związanych z nimi treści w trakcie realizowanych zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

Toteż, działająca w Krakowie Grupa Regionalna Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta,  podjęła inicjatywę zorganizowania dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z województwa małopolskiego konferencji pt. „ODKRYWANIE WOLNOŚCI – DOŚWIADCZANIE NIEPODLEGŁOŚCI. Teoretyczne i praktyczne inspiracje do kreowania odpowiedzialnych postaw oraz twórczych działań”, która ma na celu:
•Ukazanie komplementarności wartości, celów i strategii współczesnej pedagogiki.
•Przedstawienie zasad i przykładów wykorzystania nowatorskich koncepcji pedagogicznych jako inspiracji do realizowania niekonwencjonalnych form edukacji patriotyczno-obywatelskiej w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego Małopolski.
•Prezentację skuteczności aktywnych i nowatorskich strategii przy wprowadzaniu tematyki regionalnej, patriotycznej i obywatelskiej do edukacji dzieci i młodzieży (zwłaszcza w odniesieniu do obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości)

Głównym założeniem konferencji jest dotarcie do dyrektorów i nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic szkolnych ze szkół podstawowych z województwa małopolskiego, aby za ich pośrednictwem rozwijać wśród dzieci i młodzieży kompetencje kulturowe oraz świadomość aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także rozbudzać pasje poznawcze uczniów krakowskich szkół.

Program konferencji obejmuje wykłady, prezentacje i warsztaty, które poprowadzą zaproszeni eksperci reprezentujący m.in. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie, Akademię Żakowską, Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C.Freineta, Stowarzyszenie Szersze Horyzonty.

Organizatorzy pozyskali wsparcie Prezydenta Miasta – prof. Jacka Majchrowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta – Bogusława Kośmidera, Radnej Miasta Krakowa – Marty Pateny, a także dyrektora Muzeum UJ Collegium Maius – prof. Krzysztofa Stopki i Przewodniczącej Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta – Marzeny Kędry.

Konferencja odbędzie się 11 października 2018 r. w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych (w Sali Obrad). W trakcie konferencji odbędą się też zajęcia warsztatowe obejmujące mini grę terenową (ok. 80 min.) i zwiedzanie Muzeum UJ Collegium Maius (ok. 40 min).
Dla uczestników i gości konferencji przygotowane zostaną materiały dydaktyczno-informacyjne oraz zestawy upominków promujących Miasto Kraków i tematykę konferencji, a każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie.

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych
ODKRYWANIE WOLNOŚCI – DOŚWIADCZANIE NIEPODLEGŁOŚCI. Teoretyczne i praktyczne inspiracje do kreowania odpowiedzialnych postaw oraz twórczych działań

Organizatorzy:

Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY oraz POLSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW PEDAGOGIKI
CELESTYNA FREINETA Grupa Regionalna – Kraków

Współorganizatorzy/partnerzy:

•Marta Patena – Radna Miasta Krakowa
•Wydział Edukacji UMK
•Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
•Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie
•Akademia Żakowska – Kraków

Patronat honorowy:

•prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
•Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
•prof. Krzysztof Stopka – Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
•Marzena Kędra – Przewodnicząca Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PSAP C. Freineta

Termin:

11 października 2018 r. (czwartek)

Cele i założenia:

•Ukazanie komplementarności wartości, celów i strategii współczesnej pedagogiki.
•Przedstawienie zasad i przykładów wykorzystania nowatorskich koncepcji pedagogicznych jako inspiracji do realizowania niekonwencjonalnych form edukacji patriotyczno- obywatelskiej.
•Prezentacja skuteczności aktywnych i nowatorskich strategii przy wprowadzaniu tematyki regionalnej, patriotycznej i obywatelskiej do edukacji dzieci i młodzieży.

Adresaci:

Dyrektorzy i nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic szkolnych ze szkół podstawowych z województwa małopolskiego

Miejsce:

Urząd Miasta Krakowa, Sala Obrad

Termin zgłoszenia na konferencję:

do 8 października 2018 r. – pod adresami: szer.hor@gmail.com, freinet.krakow@gmail.com

informacje dodatkowe:

moderator konferencji – Aleksandra Rzońca tel. 515 076 126, a.m.rzonca@gmail.com

W przypadku wydarzeń losowych lub nieprzewidzianych okoliczności organizatorzy dopuszczają możliwość zaangażowania innych ekspertów.

skrócony PROGRAM KONFERENCJI

8.30 – 9.00 – Rejestracja uczestników (i przyjmowanie wpłat)

9.00 – Powitanie i przedstawienie gości honorowych, celów i programu konferencji

9.15 – 11.00 Panel I – Odkrywanie wolności

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 14.00 – Panel II – Doświadczanie niepodległości – W TRAKCIE PANELU odbędą 120 minutowe zajęcia warsztatowe obejmujące mini grę terenową (ok. 80 min.) i zwiedzanie Muzeum UJ Collegium Maius (ok. 40 min)

14.00 – 14.30 – Przerwa kawowa

14.30 – 16.30 – Panel III – Inspiracyjne konteksty twórczych działań

16.30 – Zakończenie konferencji – podsumowanie, wręczenie zaświadczeń.

 PROGRAM KONFERENCJI

8.30 – 9.00 – Rejestracja uczestników
9.00 – Powitanie i przedstawienie gości honorowych, celów i programu konferencji
9.15 – 11.00 Panel I – Odkrywanie wolności – 1. Idea myślenia krytycznego i odpowiedzialnego działania w kontekście kształcenia postaw patriotyczno-obywatelskich; 2. Rozwijanie twórczej aktywności życiowej a postawy pro społeczne i pro obywatelskie; 3. Między teorią a praktyką – rola refleksyjnego nauczyciela.

Jako eksperci panelu zaproszeni będą:
•dr. hab. prof. nadzw. Małgorzata Kaliszewska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, członkini stowarzyszeń pedagogicznych, m.in. Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C.Freineta, autorka książek, podręczników, materiałów dydaktycznych, artykułów
•dr Krzysztof T. Piotrowski – psycholog, pracownik Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się eksperymentalnym badaniem twórczości oraz procesów poznawczych.
•Marta Krzywda – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i sztuki, logopeda, zajmuje się problematyką twórczości dziecięcej i rozwojem myślenia twórczego dzieci, współautorka książki „Wnuki Freineta”(2012) autorka artykułów o tematyce pedagogicznej, aktywna członkini PSAP C. Freineta.
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15-14.00 – Panel II – Doświadczanie niepodległości – 1. Rocznica odzyskania niepodległości – wyzwania dydaktyczne; 2. Zastosowanie gry miejskiej w propagowaniu wiedzy patriotyczno-obywatelskiej;3. Muzealne zajęcia aktywizujące – nowe tropy edukacji historycznej; 4. W TRAKCIE PANELU odbędą 120 minutowe zajęcia warsztatowe obejmujące mini grę terenową (ok. 80 min.) i zwiedzanie Muzeum UJ Collegium Maius (ok. 40 min)

Jako eksperci panelu zaproszeni będą:
•dr Urszula Kicińska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prowadząca warsztaty dla nauczycieli i uczniów w ramach współpracy z PTH i Muzeum Narodowym, współpracująca z instytucjami naukowym i kulturalnymi w Krakowie, współautorka pozycji: „Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej”; „Przodków naszych dzieje. Panteon ojczysty i ojczyste spory. Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych”
•Aleksandra Rzońca – prezes Stowarzyszenia SZERSZE HORYZONTY, dyrektor Akademii Żakowskiej, przewodnicząca Grupy Regionalnej PSAP C. Freineta, animatorka kultury, autorka projektów i materiałów dydaktycznych do terenowych zajęć aktywizujących m.in. gier miejskich.
•Anna Lohn – kierownik Działu Oświatowego Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
14.00- 14.30 – Przerwa kawowa
14.30 -16.30 – Panel III – Inspiracyjne konteksty twórczych działań – 1. Wdzięczność i pamięć – rola wybitnych profesorów UJ w dążeniu do odzyskania i umacniania niepodległości Polski; 2. Edukacja regionalna – jej rola w budowaniu postaw patriotycznych i tożsamości; 3. Różnorodność metod i form edukacyjnych inspirujących do działania – przykłady dobrych praktyk, propozycje projektów, konkursów i zajęć.

Jako eksperci panelu zaproszeni będą:
•prof. dr hab. Krzysztof Stopka – dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
•Mariusz Cupiał – kierownik filii CM Ośrodek Edukacji Obywatelskiej w Krakowie
•Wioletta Kolbusz-Lasa z Działu Oświatowego Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, współrealizatorka konkursu „PLUS RATIO QUAM VIS. SŁUŻĄC OJCZYŹNIE – pracą, myślą, talentem”
•Aleksandra Rzońca i Urszula Malczyk – koordynatorki projektów realizowanych przez Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY i Akademię Żakowską m.in. patriotycznych wycieczek i edukacyjnych gier terenowych: „DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”, „OD KOŚCIUSZKI DO PIŁSUDZKIEGO”, „NA WAWEL, NA WAWEL…” oraz konkursów: KRAKUSEK, ŻACZEK, RAJCUŚ – KRAKOWSKI i SĄDECKI, SMOCZUŚ,
•Jolanta Błasiak – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Krakowie, pomysłodawczyni i realizatorka konkursu „MÓJ KRAKÓW” (od roku 2005), aktywna członkini Grupy Regionalnej – Kraków PSAP C.Freineta,
•Iwona Cichecka-Jusińska – autorka, koordynatorka i animatorka projektu „SŁONECZNA INTEGRACJA”, nauczycielka w Zespole Szkół Integracyjnych Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie, aktywna członkini Grupy Regionalnej – Kraków PSAP C.Freineta

16.30 – Zakończenie konferencji – podsumowanie, wręczenie zaświadczeń,

Podziel się tą informacją: