Złóż wniosek o dofinansowanie remontu zabytku

Do soboty, 30 września można składać wnioski o udzielenie w 2018 roku dotacji celowej na prace przy obiektach zabytkowych. Dokument dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa, a także w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy placu Wszystkich Świętych 11.

Zasady przyznawania dotacji oraz zakres prac podlegających dofinansowaniu zawiera Uchwała Nr CIV/1394/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 1971).

Dofinansowaniem objęte są wyłącznie prace w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, których realizacja planowana jest na rok następujący po roku złożenia wniosku (z wyjątkiem tzw. prac interwencyjnych). Dofinansowanie nie obejmuje refundacji, tj. zwrotu poniesionych kosztów na prace zrealizowane przed terminem złożenia wniosku.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 proc. nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego stanowiącego załącznik do składanego wniosku.

W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona do wysokości 100 proc.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do Prezydenta Miasta Krakowa za pośrednictwem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

Przypominamy, że termin składania dokumentów nie dotyczy przypadków ubiegania się o dotację na prace interwencyjne, wynikające z zagrożenia zabytku.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.

Podziel się tą informacją: