XXVII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie obchodzi swoje 30 – lecie

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. dra Henryka Jordana w Krakowie zostało założone  w 1992 roku z inicjatywy dyrektora Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana dra Antoniego Weyssenhoffa (1947-2010). Wtedy to,  z  grupą nauczycieli podjął decyzję  o stworzeniu szkoły,  która mogła oprócz działalności edukacyjnej zaoferować różnorodne zajęcia pozalekcyjne oraz międzynarodową współpracę młodzieży.

Dr Antoni Weyssenhoff współtwórca XXVII LO i jego pierwszy dyrektor, fot. z portalu krakow.pl

Swoją działalność rozpoczęła jako  jednoklasowe liceum, które dziś jest wieloklasową, w pełni ukształtowaną,  rozwijającą się i dobrze funkcjonująca placówką. 

Budynek XXVII LO przy ulicy Krowoderskiej 17


Przez 20 lat istnienia Liceum  przy ulicy Krowoderskiej 17, udało się nauczycielom, uczniom i rodzicom – stworzyć klimat przyjaznej szkoły, który jest podtrzymywany od  10 lat  w nowym budynku przy ulicy Senatorskiej 35.
XXVII Liceum Ogólnokształcące stwarza realne warunki wszechstronnego rozwoju uczniów. Szkoła zakorzeniona jest w polskiej kulturze, ale jest również otwarta na różnorodność kulturową i współpracę międzynarodową.

Budynek XXVII LO przy ulicy Senatorskiej 35

 

Jest szkołą nowoczesną, podejmującą wciąż nowe wyzwania edukacyjne, technologiczne i społeczne. Placówka realizuje swoje zadania w ramach różnorodnych projektów europejskich, współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z wyższymi uczelniami oraz z instytucjami zajmującymi się pomocą dla osób powracających i przybywających do Polski, Ważna w systemie dydaktycznym szkoły jest również edukacja ekologiczna i prozdrowotna.

Uczniowie po zajęciach

 

XXVII LO organizuje dni otwarte, najbliższy będzie miał miejsce 23 maja  
(w poniedziałek), kolejny 10 czerwca (w piątek)  w budynku przy
ulicy Senatorskiej 25,w godzinach 14:00 -17:00

Strona internetowa XXVII LO w Krakowie

W tym roku XXVII LO w Krakowie rekrutuje
do pięciu klas:

Klasa A (humanistyczno-medialna)

Program nauczania tej klasy to dobra oferta dla kandydatów na studia humanistyczne takie jak prawo, politologia, socjologia, filologia angielska, filologia polska, historia, wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, Przedmiotem uzupełniającym z autorskim programem nauczania w tym oddziale jest edukacja filmowa i medialna. W ramach lekcji języka polskiego proponujemy udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Realizacja tego programu  połączona jest z cyklicznymi sesjami filmoznawczymi w Kinie Pod Baranami.

 

 

Klasa B (geograficzno-turystyczna)

To klasa z autorskimi programami nauczania turystyki i rekreacji oraz ekologii i ochrony środowiska. Nauka w tym oddziale to dobra oferta dla kandydatów na studia geograficzne, turystyczne, biologiczne i ochrony środowiska. W ramach programu nauczania biologii oraz geografii proponujemy wycieczki dydaktyczno-naukowe do instytucji dbających o stan środowiska naturalnego, a także weekendowe rajdy i wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Dla chętnych przewidujemy dodatkowe zajęcia SKS.

 

 

 

Klasa C (matematyczno-informatyczna)

Klasa matematyczno-informatyczna przygotowana została z myślą o uczniach chcących czynnie uczestniczyć w rewolucji cyfrowej oraz doskonalić umiejętność logicznego myślenia. Dużym atutem tej klasy są autorskie programy nauczania grafiki komputerowej i matematyki stosowanej, dzięki którym cyfrowy świat obrazów, algorytmów i problemów matematycznych będzie dla uczniów przyjazny i zrozumiały. Absolwenci tej klasy mogą podjąć studia techniczno-inżynierskie, które dają perspektywę wykonywania ciekawej i dobrze płatnej pracy w kraju i za granicą.

 

Klasa D (biologiczno-chemiczna)

W klasie biologiczno-chemicznej realizowane są w zakresie rozszerzonym przedmioty, z których matura jest przepustką na wiele ciekawych i pożądanych obecnie kierunków studiów (m. in. analitykę medyczną, dietetykę, kosmetologię, psychologię, farmację, fizjoterapię, weterynarię). W tej klasie szczególny nacisk kładzie się na kształtowanie analitycznego myślenia, rozwijanie pasji badacza, obserwacji, wyciągania wniosków oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych. Rozwojowi wymienionych kompetencji sprzyjają również autorskie programy nauczania biologii doświadczalnej oraz podstaw biochemii.

 

 

Klasa E (biologiczno-matematyczna)

Klasę biologiczno-matematyczną polecamy wszystkim uczniom, którzy myślą o kierunkach studiów uniwersyteckich, ścisłych i politechnicznych (m. in. biotechnologii, inżynierii medycznej, ratownictwie medycznym, analityce medycznej, kognitywistce, biomatematyce, inżynierii produkcji, leśnictwie, kryminologii). To klasa dla osób interesujących się przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi. Dzięki realizacji matematyki i biologii na poziomie rozszerzonym absolwent tej klasy myśli twórczo, działa nieschematycznie, rozumie zjawiska i procesy biologiczne,  wykorzystuje aparat matematyczny do badań i analiz. Uczniowie tej klasy objęci są autorskimi programami nauczania biologii doświadczalnej oraz matematyki stosowanej.

 

Opracowanie Mariusz Jabłoński

Podziel się tą informacją: