Apel prezydenta Jacka Majchrowskiego

„Dziś, bardzo blisko nas, zaczęła się wojna. Zróbmy wszystko co w naszej mocy, żeby nasza pomoc dla zagrożonych obywateli Ukrainy miała wymiar realny” – napisał w swoim apelu Jacek Majchrowski. Prezydent Krakowa potępił agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Wczoraj Rosja rozpoczęła agresję o charakterze zbrojnym na terenie Ukrainy. Inwazja na Ukrainę jest wymierzona w pokój na świecie, burzy międzynarodowy porządek prawny i niesie zagrożenie dla Europy – nie tylko Środkowo-Wschodniej, i całego świata. Jest zagrożeniem dla rozwoju naszych miast oraz pomyślności i bezpieczeństwa ich mieszkańców. Wojna przynosi także zagrożenie dla bezcennych dóbr kultury i straty społeczne w postaci migracji, podziału rodzin, wielu ludzkich tragedii.

Jako prezydent Krakowa, miasta, w którym mieszka prawie 100 tysięcy Ukraińców, potępiam zbrojną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

W duchu haskiej Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, a szczególnie II Protokołu do konwencji haskiej, określającego katalog środków zabezpieczających dobra kultury przed skutkami konfliktu zbrojnego i zasady ich ochrony, które należy stosować w czasie prowadzenia operacji militarnych oraz podczas okupacji apeluję o podjęcie współpracy na rzecz ochrony dóbr kulturalnych zagrożonych działaniami wojennymi.

W ramach solidarności z Ukrainą, Kraków zadeklarował gotowość pomocy obywatelom Ukrainy. Z rządem i organizacjami społecznymi w mieście przygotowujemy konkretną pomoc potrzebną uchodźcom, a także mieszkańcom broniących się ukraińskich miast. Wystosowałem listy do swoich ukraińskich kolegów i partnerów – mera Kijowa, Witalija Kłyczko oraz mera Lwowa, Andrija Sadowego wyrażające wsparcie i solidarność.

Warunkiem dalszego rozwoju i budowania pomyślnej przyszłości naszych miast jest pokój na świecie. Dobrobyt każdego miasta i każdego kraju w dzisiejszym świecie jest ze sobą ściśle związany i wzajemnie uzależniony. Dziś, bardzo blisko nas, zaczęła się wojna. Zróbmy wszystko co w naszej mocy, żeby nasza pomoc dla zagrożonych obywateli Ukrainy miała wymiar realny.

Jacek Majchrowski


Appeal of Jacek Majchrowski, Mayor of Kraków

Yesterday Russia launched a military attack on the territory of Ukraine. The invasion is a threat to world peace and a serious blow to international law and order as it is, in fact, targeted not only against Central and Eastern Europe, but the entire world. It puts the development of our cities, as well as the prosperity and safety of their residents at great risk. War brings hazard to priceless cultural assets and leaves behind a trail of individual human tragedy and social harm in the form of migration or family breakdown.

As the Mayor of Kraków, a city which is now home to almost a hundred thousand Ukrainians, I condemn the military aggression of the Russian Federation against Ukraine.

In the spirit of the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, and in particular Protocol II thereto, which sets out a catalog of measures protecting cultural property from the effects of military conflict and the principles of their protection to be applied during wartime operations and occupation, I appeal for cooperation for the protection of cultural property endangered by warfare.

Kraków stands in solidarity with Ukraine and declares readiness to help and support Ukrainian citizens. Together with the national government and local civil society organisations, we are already implementing emergency measures to address the needs of refugees and inhabitants of Ukrainian cities under attack. I have contacted my Ukrainian colleagues and partners: the Mayor of Kyiv Vitaliy Klychko and the Mayor of Lviv Andriy Sadovyi, expressing my support and solidarity.

World peace preconditions further development and a successful future of our cities. In this day and age, prosperity and stability of every city and every country are strongly correlated and interdependent. Today, war has arrived at our doorstep. Let us spare no effort to offer tangible support and efficient help to Ukrainians in this time of peril.

Jacek Majchrowski

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Podziel się tą informacją: