Cmentarz wojskowy na Wzgórzach Krzesławickich zostanie zmodernizowany

Rozpoczęły się prace budowlane związane z modernizacją cmentarza wojskowego na Wzgórzach Krzesławickich. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zlecił prace konserwatorskie, w ramach których wymieniona zostanie nawierzchnia alejki asfaltowej, placu przy pomniku oraz alejki przy mogile. Dodatkowo wyremontowane zostaną schody, odtworzone słupki kamienne i wymieniony fragment ogrodzenia.

Zespół cmentarno-pomnikowy Wzgórza Krzesławicke w Krakowie, położony jest w obrębie dawnego fortu austriackiego 49 Krzesławice, który w większości jest terenem zadrzewionym i porośniętym trawą. W okresie od jesieni 1939 do jesieni 1941 roku Niemcy rozstrzelali w forcie krzeslawickim więźniów przywożonych z krakowskich więzień przy ul. Senackiej i przy ul. Montelupich. Większość zamordowanych to mieszkańcy Krakowa i Polski południowej.

W powojennych ekshumacjach odnaleziono 29 grobów, z których wydobyto łącznie 440 zwłok. Po ekshumacji zwłoki umieszczono w zbiorowej mogile, zlokalizowanej na zapolu fortu. 27 maja 1956 r. odsłonięto tablicę pamiątkową, a 6 lipca 1957 r. pomnik autorstwa W. Leonowicza, B. Mikołajskiego, T. Ptaszyckiego, A Reynocgh i F. Toth. Teren zespołu cmentarno-pomnikowego wydzielono i odgrodzono od pozostałej części terenu fortecznego jako pomnik mauzoleum ofiar. W 1995 r. przy bramie wejściowej na teren cmentarza umieszczono napis „Cmentarz – miejsce spoczynku 440 Polaków zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939-41”.

Przedmiotem przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja infrastruktury cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich” są prace budowlano-konserwatorskie w zakresie istniejących elementów zagospodarowania terenu. Teren inwestycji objęty jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kantorowicka – Niebyla”. Obszar Fortu 49 „Krzesławice”, na którego terenie znajduje się cmentarz wojenny, został wpisany do rejestru zabytków w 1995 roku.

Zakres robót obejmuje:

 • wykonanie robot nawierzchniowych – rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie nowych warstw podbudowy i nowej nawierzchni asfaltowej, odwodnienia, ułożenie obrzeży i krawężników. Przebieg alejki pozostanie w istniejącym kształcie;
 • renowacja pomnika z rzeżbą – mechaniczne czyszczenie i uzupełnienie ubytków, spoinowanie elementów, wykonanie hydrofobizacji;
 • renowacja schodów terenowych – usuniecie zdegradowanych tynków cementowych, oczyszczenie powierzchni metodami hydrodynamicznymi, nasączenie preparatem biobójczym, nałożenie nowego tynku cementowego;
 • renowacja nagrobka z krzyżem – rozebranie istniejącego cokołu i wykonanie nowego, demontaż krzyża i po renowacji ponowny montaż;
 • wykonanie słupków z łańcuchami – odtworzenie słupków z bloków kamiennych piaskowcowych, ciosanych, osadzenie w gniazdach na zaprawie cementowej, czyszczenie łańcuchów, uzupełnienie brakujących elementów, zabezpieczenie antykorozyjne;
 • renowacja muru oporowego – usuniecie pozostałości zdegradowanych spoin i zapraw cementowych, uzupełnienie ubytków, spoinowanie elementów, demontaż nakryw, rekonstrukcja brakujących elementów, osadzenie nakryw, wykonanie hydrofobizacji;
 • ogrodzenie – wykonanie nowego o długości 62 m z pionowych elementów metalowych, rozmieszczonych w równym gęstym rytmie oraz remont istniejącego ogrodzenia o długości 63 m.

Łączna wartość robot wynosi 614 049,68 zł, w tym:

 • dofinansowanie ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury, w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne” – 180 000 zł;
 • dofinansowanie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 100 000 zł;
 • środki własne Gminy Miejskiej Kraków – 300 000 zł;
 • środki własne Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie – 34 049,68 zł.
Podziel się tą informacją: