VI edycja nagrody “Świadek Historii” – zgłoszenia do 31 maja 2017

http://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-81412.jpg

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania lokalnych kandydatów do VI edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.

Nagroda ta jest przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w dziele edukacji historycznej. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatem nagrody może zostać również instytucja, stowarzyszenia czy organizacja, jak również osoba nie będąca obywatelem polskim. Nagrodę można przyznać pośmiertnie.

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody. Wniosek powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających jego zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie.

Wnioski należy dostarczać w terminie do 31 maja 2017 r. osobiście lub pocztą na adres Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków) bądź elektronicznie na adres dorota.korohoda@ipn.gov.pl.

Do wniosku prosimy dołączać na płycie CD życiorys kandydata.

Podziel się tą informacją: