Instytut Pamięci Narodowej informuje

Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie informuje, że 24 sierpnia 2016 r.
dr hab. Filip Musiał objął stanowisko dyrektora krakowskiego Oddziału IPN.


dr hab. Filip Musiał – dyrektor krakowskiego Oddziału IPN

 

Dr hab. Filip Musiał, prof. Ignatianum (ur. 1976) jest historykiem i politologiem, absolwentem Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999) i Podyplomowego Studium Dziennikarskiego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2000). Doktorat z nauk politycznych obronił w 2004 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitację z historii uzyskał w 2011 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Od 2000 r. jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie (w latach 2006–2012 pełnił funkcję kierownika Referatu Badań Naukowych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej). Prowadzi badania nad historią polityczną “ludowej” Polski (1944-1989/1990), specjalizując się przede wszystkim w historii komunistycznego aparatu represji, a także dziejach opozycji i oporu oraz Kościoła katolickiego w PRL.

W latach 2005–2007 był wykładowcą w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, prowadził także wykłady zlecone w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 2007 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Ignatianum w Krakowie, której profesorem został mianowany w 2013 roku. Od 2014 r. pełni funkcję prorektora tej uczelni ds. studenckich.

Wydał monografie: Polityka czy sprawiedliwość? Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946–1955) (2005), Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946–1955 (2005), Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989) (wyd. 1 – 2007; wyd. 2 – 2015) oraz zbiór studiów Raj grabarzy narodu. Studia i materiały do dziejów aparatu represji w Polsce “ludowej” 1945–1989 (2010).

Jest współautorem, redaktorem i współredaktorem kilkudziesięciu książek – prac zbiorowych oraz monograficznych edycji źródeł.

Jest zastępcą redaktora naczelnego półrocznika naukowego “Zeszyty Historyczne WiN-u”, członkiem redakcji kwartalnika naukowego “Horyzonty Polityki”, redaktorem popularno-naukowych serii “Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL” i “Z archiwów II wojny światowej” oraz naukowych serii wydawniczych “Niezłomni”, “Normatywy aparatu represji”, “Zagadnienia źródłoznawcze”.

Uczestniczył między innymi w ogólnopolskich projektach badawczych IPN: “Lista represjonowanych w PRL”, “Struktura i metody działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej”, “Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944-1956”, “Władze PRL wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989”, od 2013 r. jest koordynatorem oddziałowego projektu badawczego “Władza i społeczeństwo w Małopolsce i na Ziemi Świętokrzyskiej 1945-1989/1990”.

Od 2014 r. jest członkiem Rady Programowej Festiwalu Nauki w Krakowie, a od 2015 r. Narodowej Rady Rozwoju (sekcja: Kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna) a także Rady Muzeum Historii Polski. W 2016 r. został członkiem Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Za aktywność związaną z badaniami i popularyzacją historii najnowszej został odznaczony w 2009 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem “Pro Memoria”. Odznaczony także medalami pamiątkowymi za działalność społeczną – medalem „WiN – 65-lecia” (2010) oraz Krzyżem “WiN 70-lecia” (2015).

Podziel się tą informacją: