Uczniowie potrafią pomagać – wybieramy krakowskich „8 Wspaniałych”!

Tysiące młodych krakowian angażuje się w wolontariat. Są wśród nich także uczniowie, którzy poświęcają na działania charytatywne czas wolny od nauki. To właśnie ich pracę i postawę co roku docenia jury Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. Jeżeli masz w swoim otoczeniu aktywnych, bezinteresownych nastolatków, nie pozwól im pozostać w cieniu – zgłoś kandydata do konkursu. Termin upływa 12 lutego.

Ruszyła XXVII krakowska edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. Startują w nim uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy od minimum roku konsekwentnie angażują się w pracę wolontariusza, cechują się nienaganną postawą w życiu codziennym i są wzorem dla innych. O tytuł laureata mogą się starać młodzi ludzie realizujący takie działania, jak: praca na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego, zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych, podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole czy aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

Konkurs od prawie dwóch dekad promuje pozytywne zachowania, działania i postawy młodych ludzi oraz upowszechnia ideę młodzieżowego wolontariatu. Spośród zgłoszonych kandydatów jury wyłania po czterech laureatów w kategoriach: „Ósemka Junior” (roczniki 2006–2007) i „Ósemka Senior” (roczniki 2002–2005). Ze zwycięzców jurorzy wybierają też jedną osobę, która reprezentuje Kraków w ogólnopolskiej edycji konkursu. Mogą również przyznać wyróżnienia.

Jak zgłosić kandydata do konkursu? To proste: zgłoszenia może dokonać indywidualnie każdy mieszkaniec Krakowa, a także grupa mieszkańców, stowarzyszenie, szkoła, uczelnia, parafia oraz inna instytucja lub organizacja. Zgłosić może się również sam zainteresowany. Zgłoszenie wysyła się na formularzu, uzupełnionym o dowolne dokumenty obrazujące działalność kandydata, a także dołącza się do niego dwie różne rekomendacje.

Jury dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur w dwóch etapach: najpierw na podstawie dokumentacji, opinii i opisu działalności, a następnie po odbyciu indywidualnych rozmów z uczestnikami. Zwycięzcy podczas uroczystej gali odbierają gratulacje, okolicznościowe dyplomy oraz upominki.

W tym roku wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 lutego na adres Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków, z dopiskiem na kopercie – Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych”. Decyduje data stempla pocztowego. Kartę można także złożyć osobiście w sekretariacie MDK codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–19.00.

Uwaga dotycząca wypełniania karty zgłoszenia: pamiętajmy, że osobą zgłaszającą jest zawsze rodzic lub opiekun prawny, natomiast inne osoby (m.in. opiekun Samorządu Uczniowskiego, opiekun Koła Wolontariatu, przedstawiciel organizacji) – to osoby opiniujące.

Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znajdują się w Portalu Edukacyjnym.

Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” ma długą tradycję. W Krakowie odbył się po raz pierwszy w 1995 r., a od 1997 r. bezpośrednim jego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”. W realizacji przedsięwzięcia pomaga Wydział Edukacji UMK. Konkurs ma służyć promowaniu pozytywnych postaw i zaangażowania dzieci i młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy, a także upowszechniać wolontariat jako antidotum na agresję i brutalizację życia.

W Krakowie, według informacji przekazanych przez szkoły i instytucje, ponad 4 tys. młodych ludzi zaangażowanych jest w działania wolontariackie. Koła skupiające wolontariuszy funkcjonują w blisko 90 szkołach. Inicjatywy, w które angażują się uczniowie, mają różnorodny charakter. Są to zarówno przedsięwzięcia realizowane w danej szkole, jak i uczestnictwo w wydarzeniach na skalę miejską czy ogólnopolską.

Fot: Wiesław Majka

Podziel się tą informacją: