Nie żyje ks. Arkadiusz Baron, teolog i profesor nauk teologicznych

W piątek, 16 lutego, zmarł nagle ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron, były prorektor i dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII, o czym poinformowała pogrążona w żalu wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron, teolog i profesor nauk teologicznych. W latach 2010–2014 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w latach 2014–2020 był dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Był też kierownikiem Katedry Patrologii i Historii Dogmatu Wydziału Teologicznego UPJPII.

Arkadiusz Baron urodził się w 1960 r. w Żywcu. Po maturze zdanej w tamtejszym liceum ogólnokształcącym wstąpił w 1979 r. do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i rozpoczął studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym. Na podstawie odbytych studiów, przedłożonej pracy z zakresu patrologii oraz złożonego egzaminu magisterskiego uzyskał w 1985 r/ tytuł magistra teologii. Przez rok (1985–1986 r.) pełnił posługę wikariusza w parafii św. Mikołaja w Chrzanowie. Studia licencjackie odbył na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W maju 1987 złożył pracę licencjacką – „Łacińskie komentarze okresu patrystycznego do Listu św. Pawia do Tytusa. Studium porównawcze pod kierunkiem ks. doc. dr. hab. Edwarda Stańka”, którą obronił w czerwcu 1987 r. składając egzamin licencjacki.

Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie podjął studia doktoranckie w Instytucie Katolickim w Paryżu w latach 1987–1988. Następnie kontynuował naukę w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie w latach 1988–1993, gdzie uzyskał doktorat z teologii oraz nauk patrystycznych na podstawie pracy L’inno cristologico Phil. 2, 5-11 nell’esegesi di Mario Vittorino. Studio analitico.

Po powrocie do Polski w 1994 r., podjął pracę jako asystent w Katedrze Patrologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1996–1997 wykładał patrologię w Salvatorian Major Seminary w Morogoro w Tanzanii, afiliowanym do Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum w Rzymie, gdzie wykładał w języku angielskim poza patrologią również metodologię teologiczną oraz uczył greki biblijnej i łaciny. Po powrocie do kraju kontynuował pracę adiunkta na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W październiku 2006 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie patrologii, następnie uzyskał tytuł profesora. Był kierownikiem Katedry Historii Dogmatu na Wydziale Teologicznym PAT/UPJPII. Od 2009 do 2010 r. był prodziekanem tego Wydziału. W latach 2010–2014 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UPJPII. W 2014 r. został wybrany dziekanem Wydziału Teologicznego, którą to funkcję sprawował do 2020 r.

Na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie prowadził obecnie wykłady z patrologii, metodyki nauk humanistycznych oraz seminarium naukowe z patrologii i historii dogmatu. Był kierownikiem Katedry Patrologii i Historii Dogmatu. Ponadto, wykładał patrologię w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej.

Jego zainteresowania i praca naukowa obejmowały tematy inkulturacji chrześcijaństwa w starożytności oraz wpływu światopoglądu na rozumienie i wdrażanie w życie wyznawanych prawd i zasad. Arkadiusz Baron był współredaktorem „Myśli Teologicznej” oraz serii patrystycznej „Źródła Myśli Teologicznej”. Ponadto tłumaczył teksty soborowe i synodalne oraz komentarze patrystyczne, między innymi do ksiąg biblijnych.

Fot. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Podziel się tą informacją: