Strategia Rozwoju Krakowa na miarę nowych wyzwań

Choć uchwalona została niedawno, bo w 2018 r., to jednak ze względu na dynamiczne zamiany ostatnich lat potrzebuje uaktualnienia – mowa o Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”. Jej uzupełniona wersja, wypracowana w ramach konsultacji społecznych, będzie odpowiadać na takie wyzwania, jak: kryzys klimatyczny, zmiany demograficzne czy potrzeba zrównoważonej mobilności.

Strategia Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030” to najważniejszy dokument określający długoterminową wizję w rozwoju miasta. Opiera się na diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej Krakowa i opisuje wyzwania stojące przed miastem, a także odpowiadające im cele i działania. Problemy o zasięgu globalnym, które w ostatnich latach dały o sobie znać ze wzmożoną siłą – kryzysy klimatyczny i zdrowotny (pandemia), zmiany demograficzne, wojna w Ukrainie, rozwój nowych technologii – dotykają także miast i wspólnot na poziomie samorządowym. Ewaluacja strategii pokazała, że dokument ten wymaga uzupełnienia – tj. zdefiniowania nowych obszarów lub uszczegółowienia dotychczasowych.

Przy udziale ekspertów, szerokiego grona mieszkanek i mieszkańców, radnych dzielnicowych, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli biznesu i nauki, w tym Rady Strategii, powstał projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050”, z nowym, dłuższym horyzontem czasowym. W styczniu trafił on do konsultacji społecznych – i prawie do końca marca krakowianie i krakowianki, ale także organizacje pozarządowe i inne grupy nieformalne, korzystając z różnych narzędzi (ankiety elektroniczne, formularze konsultacyjne, otwarte spotkania, dyżury telefoniczne) oceniali zaproponowane rozwiązania i zgłaszali własne pomysły. Do zgłaszania uwag zaproszono także 43 partnerów społeczno-gospodarczych oraz 16 podkrakowskich gmin.

Jak wynika z raportu podsumowującego ten proces, główne cele strategiczne i operacyjne oraz znaczna część kierunków rozwoju opisanych w dokumencie są, w ocenie uczestników konsultacji, wciąż aktualne. Wzmocnienia wymagają natomiast takie obszary, jak: zrównoważona i ekologiczna mobilność, dążenie do neutralności klimatycznej i gospodarki cyrkularnej, rozwój terenów zielonych. To, co powtarzało się w uwagach zgłaszanych przez mieszkańców, to podkreślanie konieczności zrównoważonego i harmonijnego rozwoju całego miasta. Potrzeba ta ma odzwierciedlenie w przyjętych celach operacyjnych: wysoka jakość życia mieszkańców urzeczywistniana przez wysoką (możliwie najwyższą) jakość usług publicznych i ich powszechną dostępność oraz policentryczność struktury funkcjonalno-przestrzennej Krakowa. Dla krakowian ważne są także sprawy społeczne, tj. powszechna dostępność i wysoka jakość takich usług, jak: edukacja, opieka nad dziećmi, ochrona zdrowia, mieszkalnictwo, integracja społeczna i kultura.

Wnioski z konsultacji społecznych zostały starannie przeanalizowane i część z nich zostanie uwzględniona w aktualizowanej strategii (inne uwagi, o dużym stopniu szczegółowości, zostaną przekazane odpowiednim miejskim komórkom i jednostkom). Główne zmiany w Strategii Rozwoju Krakowa dotyczyć będą m.in.

  • stworzenia nowego Obszaru Strategicznej Interwencji w północnej części Krakowa obejmującego strefę koncentracji usług przy ulicy Jasnogórskiej,
  • koordynacji projektowania i budowy dróg dla rowerów w koordynacji z gminami sąsiadującymi z Krakowem,
  • uwzględnienia rozwoju sektora gospodarki opierającego się na tradycji kulturowej rolnictwa, ogrodnictwa i rękodzielnictwa,
  • dodanie zapisu o rozwoju elektromobilności na terenie Krakowa,
  • wzmocnienia zapisów w kierunkach działań związanych ze środowiskiem i klimatem.

W połowie lipca planowane jest zakończenie prac nad aktualizacją strategii. Jesienią odbędzie się seria spotkań z mieszkańcami, podczas których zaprezentowana zostanie końcowa wersja dokumentu. W czwartym kwartale tego roku Rada Miasta Krakowa otrzyma projekt uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Krakowa.

Więcej o projekcie Strategii Rozwoju Krakowa i konsultacjach społecznych na stronie: strategia.krakow.pl.

Fot. Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl

Podziel się tą informacją: