Jest plan na Nowe Miasto

Dziś, 30 maja, zostaną zaprezentowane szczegóły projektu zagospodarowania dla obszaru „Nowe Miasto”. Jest to strategiczny projekt miejski, który planowany jest w rejonie Płaszowa i Rybitw, w południowo-wschodniej części Krakowa.

Z projektem będzie można zapoznać się do 6 lipca w Biuletynie informacji Publicznej.

Założenia dla tego obszaru zaprezentował na ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju Jerzy Muzyk.

Obszar charakteryzuje się dużą różnorodnością, jeśli chodzi o profil gospodarczy znajdujących się na nim firm. Są to zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne, o charakterze wytwórczym oraz pełniące funkcje magazynowe. Tereny kolejowe w rejonie stacji Płaszów to natomiast najważniejszy element krakowskiego węzła kolejowego, tak w ruchu pasażerskim jak i towarowym.

Wraz z wprowadzaniem na ten teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i pojawieniem się nowych mieszkańców, konieczne będą zmiany tych terenów poprzemysłowych i pokolejowych, w kierunku funkcji użyteczności publicznych, biurowych, przemysłu wysokich technologii, które będą powiązane z planowaną zabudową mieszkaniową.

Aby zrealizować taki projekt, niezbędny będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowe Miasto. Najważniejszymi celami sporządzanego projektu planu są:

  • ustalenie zasad zagospodarowania dla nowego ośrodka centrotwórczego o charakterze wielkomiejskim i czytelnej strukturze urbanistycznej
  • określenie zasad przekształcenia terenów dotychczas ekstensywnie użytkowanych w kierunku dominacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej zarówno o charakterze usług lokalnych, jak i usług metropolitalnych
  • wskazanie kierunków kształtowania przestrzeni publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni oraz wyznaczenie terenów pod realizacje inwestycji celu publicznego
  • określenie zasad obsługi komunikacyjnej obszaru, w tym warunków w zakresie parkowania pojazdów.

Opracowanie takiego planu miejscowego stworzy przestrzeń o charakterze śródmiejskim, w której będzie możliwa zabudowa wieżowców do wysokości 150 metrów.

Dyskusja publiczna jest otwarta dla mieszkańców i odbędzie się 23 czerwca o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta przy placu Wszystkich Świętych 3-4. Będzie można do niej dołączyć także w formie on-line. Link do połączenia zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Uwagi do projektu planu „Nowe Miasto” można składać do 27 lipca. Film prezentujący założenia i koncepcję Nowego Miasta można obejrzeć tutaj. Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć w dedykowanej zakładce na stronie krakow.pl/Nowe Miasto.

Fot. Wydział Planowania Przestrzennego

Podziel się tą informacją: