Rusza nabór wniosków o stypendia w ramach programu „Kultura odporna”

Do 1 marca można składać wnioski o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Mogą o nie ubiegać się artyści, animatorzy i menedżerowie kultury, a także osoby zajmujące się opieką nad zabytkami, które odprowadzają podatki od osób fizycznych w Gminie Miejskiej Kraków. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe. Stypendium przyznawane jest jednorazowo, w wysokości 4 000 zł brutto. 

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 i koniecznością zwalczania jej skutków, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego kontynuuje program „Kultura odporna”, wspierający sektor kultury i jej twórców. Stypendium to doraźne działanie, skierowane do najbardziej potrzebujących, którzy z uwagi na epidemię utracili możliwość rozwijania swoich kompetencji i twórczego działania.

Dla krakowskiego samorządu niezwykle istotne jest wspieranie inicjatyw oddolnych, zwłaszcza w czasie, w którym artyści i animatorzy kultury potrzebują dostrzeżenia i wsparcia finansowego na realizację projektów  artystycznych.

We wniosku należy krótko opisać dorobek twórczy wnioskodawcy, zamieścić informacje na temat planowanego działania, wraz z określeniem rezultatów wynikających bezpośrednio z jego realizacji, a także wskazać miejsce zamieszkania i dane kontaktowe wnioskodawcy. Do wniosku konieczne jest załączenie oświadczenia dla celów podatkowych.

Wypełniony i podpisany wniosek, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stypendia.kulturaodporna@um.krakow.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: Wniosek o Stypendium Kultura Odporna 2021  oraz imię i nazwisko wnioskodawcy”

W przypadku braku możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną, wniosek należy przesłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, z dopiskiem na kopercie: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Stypendium Kultura Odporna 2021”

Zasady i tryb przyznawania stypendium określa Uchwała Nr L/1396/20 Rady Miasta Krakowa z 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia w roku 2021 r. stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Dodatkowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje dotyczące stypendiów można także uzyskać pod numerem telefonu: 12 616 19 47 lub 12 616 19 26 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–14.00).

Fot: Wydział Kultury UMK

Podziel się tą informacją: