Wspólnie dbamy o krajobraz miasta

1 lipca weszła w życie uchwała krajobrazowa. Obecnie trwa dwuletni okres dostosowawczy, w czasie którego należy usunąć lub dostosować niezgodne z postanowieniami uchwały nośniki reklamowe. Miejskie jednostki, instytucje i wydziały urzędu analizują i sprawdzają, czy w Krakowie zapisy uchwały są przestrzegane.

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, w tym szyldy, które zostały usytuowane legalnie przed wejściem w życie uchwały krajobrazowej, będą mogły funkcjonować do końca okresu dostosowawczego, czyli do 30 czerwca 2022 r.

Obecnie za egzekwowanie zapisów zawartych w tzw. uchwale krajobrazowej odpowiedzialne są poszczególne komórki organizacyjne urzędu oraz miejskie jednostki, które w zakresie swoich kompetencji mają zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami i mieniem gminy. Są to m.in. Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Budynków Komunalnych czy Wydział Spraw Administracyjnych UMK.

Szczególną troską objęty został obszar III strefy o cennych walorach kulturowych i krajobrazowych (obejmujący m.in. strefę buforową UNESCO). W granicach tego obszaru kontrolą postanowień uchwały krajobrazowej oraz uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (a od 29 listopada 2020 r. również Park Kulturowy Nowa Huta) zajmuje się Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Za samo prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do nałożenia kary z tytułu usytuowania nośnika reklamowego po 1 lipca 2020 r. niezgodnie z postanowieniami uchwały krajobrazowej odpowiedzialny jest Wydział Architektury i Urbanistyki UMK. Takie kary, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, zostaną naliczone w stosunku do nowych nośników reklamowych, powstałych po 1 lipca br., jeżeli nośniki te nie będą spełniały zasad i warunków sytuowania określonych w tzw. uchwale krajobrazowej.

Co ważne, w odrębnym postępowaniu wydział ten odmawia wyrażenia zgody w przypadku zamiaru usytuowania nośników reklamowych niespełniających zasad i warunków zawartych w uchwale oraz na grodzenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

W przypadku postępowań kontrolnych, jeżeli podmioty odpowiedzialne za zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami i mieniem gminy (np. ZDMK, ZIS, pracownicy Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego) stwierdzą, że nowo powstały nośnik reklamowy nie spełnia wymogów uchwały krajobrazowej, po przeprowadzonej kontroli przekażą zgromadzony materiał dowodowy do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK, który będzie prowadził postępowanie administracyjne i ewentualnie nakładał karę za nośnik reklamowy umieszczony niezgodnie z przepisami uchwały.

Dodatkowo, jeżeli ze zgromadzonego materiału dowodowego będzie wynikało, że nośnik reklamowy stanowi samowolę budowlaną, informacja w tym zakresie zostanie skierowana również do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Analogiczne działania będą podejmowane również w przypadku skarg mieszkańców. Liczba osób zajmujących się realizacją uchwały krajobrazowej będzie dostosowana do ilości prowadzonych postępowań.

Obecnie trwają prace nad określeniem zasad przeprowadzanych kontroli. Pod koniec września wydane zostaną stosowne zarządzenia prezydenta w zakresie zmiany organizacji pracy poszczególnych komórek organizacyjnych UMK oraz miejskich jednostek w związku z realizacją uchwały.

Swojemu otoczeniu przyjrzą się także krakowskie samorządowe szkoły, przedszkola i placówki – często mieszczące się w obiektach zabytkowych czy wartościowych pod względem architektonicznym. W 426 jednostkach uczy się ponad 130 tys. osób, co oznacza, że budynki te są odwiedzane codziennie przez niemal co piątego mieszkańca. Wdrożenie nowych wymagań krajobrazowych na ich terenie będzie miało zatem istotny walor edukacyjny.

Działania te wpisują się w szerszy kontekst – w misję miasta mającą na celu tworzenie bardziej przyjaznych przestrzeni do nauki. Wydział Edukacji UMK przygotowuje praktyczny poradnik dla dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli społeczności szkolnych, w którym zaprezentuje ciekawe, proste i niekoniecznie kosztowne rozwiązania, dzięki którym można zmieniać szkolną przestrzeń – nie tylko pod kątem estetyki, ale także poprawy bezpieczeństwa, komfortu nauki i ekologii.

Do Urzędu Miasta Krakowa kierowane są liczne zapytania ze strony mieszkańców, dotyczące interpretacji i stosowania zapisów zawartych w uchwale, zarówno w zakresie sytuowania nowych nośników, jak i dostosowania nośników istniejących do zasad określonych w uchwale. Niezależnie od tego w oparciu o przepisy prawa, w tym przepisy aktu prawa miejscowego uchwały krajobrazowej, Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadzi czynności inspekcyjno-kontrolne w terenie, jak również przeprowadza postępowania administracyjne związane z zajęciem przestrzeni pasa drogowego przez urządzenia reklamowe bez wymaganej zgody zarządcy drogi. Postępowania te prowadzone są na podstawie art. 36 i art. 40 ustawy o drogach publicznych. Są to czynności czasochłonne i pracochłonne.

Więcej informacji o uchwale krajobrazowej tutaj.

Fot: bip.krakow.pl

Podziel się tą informacją: