Zagospodarowanie Fortu nr 31 „św. Benedykt” – konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania Fortu nr 31 „św. Benedykt”.

Konsultacje potrwają do 22 października, a do 12 października można było wypełnić ankietę konsultacyjną.

Wnioski z zebranych ankiet stanowiły materiał pomocniczy do warsztatów planowania partycypacyjnego, które odbyły się 19 października, o godz. 17.00 w Muzeum Podgórza przy ulicy Limanowskiego 51.

Konsultacje mają na celu uzyskanie informacji na temat pomysłów oraz oczekiwań mieszkańców dotyczących zagospodarowania przestrzeni fortu.


Konsultacje prowadzone są przez Zarząd Budynków Komunalnych we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.